Valitse sivu

Liity jäseneksi

Linkki sähköiseen jäsenanomukseen

Jäsenyys ja jäseneksi anominen
Kerhon jäseneksi voidaan valita hyvämaineinen henkilö. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti kerhon hallitukselta osoittamalla jäsenanomus (linkki jäsenanomuskaavakkeeseen) jäsensihteerille (linkki jäsensihteerin yhteystietoihin). 
Henkilö, joka ei ole osallistunut kanakoirien metsästyskokeeseen koiran ohjaajana voidaan hyväksyä ainoastaan koejäseneksi. Anojan tai koejäsenen osallistuttua kanakoirien metsästyskokeeseen koiran ohjaajana, hänet voidaan hyväksyä vuosijäseneksi, ilman uutta hakemusta *(Kts. ohje alla). 
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen puoliso ja 18 vuotta nuorempi lapsi.
Vapaajäseneksi ja kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa tunteva yksityinen henkilö. Yhdistyksen jäsenenä 25 vuotta ollut henkilö hyväksytään vapaajäseneksi hänen täytettyään 70 vuotta. 
Kunniajäseneksi vuosikokous voi kutsua hallituksen yksimielisen esityksen perusteella yhdistyksen edustamalla harrastusalalla erityisesti ansioituneen henkilön. Vuosikokous voi myöskin hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua kerhon puheenjohtajana toimineen kunniajäsenen kunniapuheenjohtajaksi.

Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan sanottua ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. 
Jäsenmaksunsa edellisen toimintavuoden aikana suorittamatta jättänyt jäsen voidaan hallituksen päätöksellä katsoa erotetuksi. 
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa määräajaksi tai lopullisesti, jos hänen katsotaan toimineen kerhon tarkoitusperiä vastaan tai muuten sopimattomasti. Erottamiseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

Liittymis- ja jäsenmaksu 
Vuosijäsenelle on määrätty liittymismaksu, jonka suuruuden, samoin kuin jäsenmaksun suuruuden, vuosikokous päättää vuosittain. Liittymis- ja jäsenmaksut laskutetaan vuosikokouksen jälkeen kesäkuuhun mennessä. Vuosi- ja koejäsenen jäsenmaksu on tällä hetkellä (2019) 50€/vuosi sisältäen vuosikirjan ja liittymismaksu 60 €. Perhejäsenen jäsenmaksu on 25€. 
Vapaajäsen, kirjeenvaihtajajäsen ja kunniajäsen sekä kunniapuheenjohtaja ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsenen äänioikeus
Sääntöjen 15 §:n mukaan Kanakoirakerhon kokouksessa jäsenellä on yksi ääni. Lisäksi jäsen, jolla on äänioikeus, saa valtakirjalla edustaa kahta äänioikeutettua jäsentä. 
Koejäsenellä ja kirjeenvaihtajajäsenellä sekä 18 vuotta nuoremmalla jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

KOEJÄSENESTÄ VUOSIJÄSENEKSI 
* Ne koejäsenet, jotka haluavat vuosijäseniksi sillä perusteella, että ovat osallistuneet kanakoirakokeeseen, voivat ottaa yhteyttä sihteeriin asian hoitamiseksi. Tästä asiasta on ollut epäselvyyttä ja moni on olettanut, että muutos koejäsenestä vuosijäseneksi tapahtuu automaattisesti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan asian suhteen tarvitaan jäsenen itsensä tahdonilmaus (sillä jotkut haluavat pysyä koejäsenenä, vaikka edellytykset vuosijäsenyyteen olisivatkin olemassa). Varsinaista uutta jäsenhakemusta ei kuitenkaan tarvitse täyttää.

Kerhon tilinumero : FI 2320011800002134
BIC/SWIFT NDEAFIHH